والباقیات و الصالحات خیرٌ عند ربّک ثواباً و خیرٌ مَردّا       سوره مریم آیه 76

زندگی صحنه ی یکتای هنر مندی ماست،

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود،

صحنه پیوسته بجاست،

خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد.

همتایان خوبم

 بر این باوریم که بازنشستگی فصل نوینی از زندگی است

و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده ای جدید.

رسیدن به دوره ای که هم می تواند پر بار و با نشاط باشد

هم ملال آور و بیماری ساز برای کسی که برنامه ای برای خود ندارد.

آرزو دارم از گروه اول باشید.امروز روزخانواده و تکریم بازنشستگان بود.

روزی که برای من خاطره ایی زیبا بجا گذاشت ...

نوشته ایی با سرانگشتان هنرمندانه ی مربی پرورشی  مدرسه

، زیبا نقش گرفت و بادستان پرمهرندای  مهربان از طرف

پرسنل دلسوز باغ دانشم تقدیم شد و برایم بهایی به ارمغان آورد 

که ذره اش را به جهانی نمی دهم ...

و پرشور تر از همیشه میگویم :


اگر چه باز نشسته ام

ولی بدان که عاشقم 

هنوز زپا ننشسته ام!!


پند پیران بهتر از عمر دراز
زانکه ایشانند خود در عین راز

پند پیران بهتر از بخت جوان
بشنو این معنی ز پیر غیب دان


پند پیران همچو اسم اعظم است
بر جراحت ها مثال مرهم است

پند پیران مرهم جانی بود
پند پیران راز پنهانی بود


پند پیران باشدت چون پیشوا
پند پیران، باشدت خود مقتدا

پند پیران آفتاب بی زوال
پند پیران است ماه عمر و سال


پند پیران است فتح الباب دین
پند پیرانت کند با دین قرین

پند پیران است بحر موج زن
پند پیران است چون دُرّ عَدَن

پند پیران است خود اسرار فاش
در معانی واقف عطار باش

عطار نیشابوری